Informačná povinnosť (GDPR)

Kamerový systém

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“).

Údaje o prevádzkovateľovi kamerového systému:

Bottova BB s.r.o., Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 50 147 251

Kontaktné údaje

0919 073777, info@bottovabb.sk

Účel spracovania a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Ochrana života, zdravia a majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb, odhaľovanie trestnej činnosti, ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v monitorovanom priestore.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Obrazové záznamy a prejavy osobnej povahy osôb, ktoré sa nachádzajú v kamerami monitorovanom priestore.

Prenos údajov do tretích krajín

Nezamýšla sa.

Kategórie príjemcov

Spracované osobné údaje (kamerové záznamy) nie sú poskytované žiadnym príjemcom, s výnimkou potreby takého poskytnutia na účely uplatnenia nárokov prevádzkovateľa alebo iných osôb orgánom činným v trestnom konaní a súdom na základe osobitných právnych predpisov.

Doba uchovávania

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Zdroj z ktorého sú osobné údaje získavané

Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané priamo od dotknutých osôb prostredníctvom kamier.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Nevyužíva sa.

Poučenie o právach

Osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá osoba") má právo:

  • požadovať prístup k osobným údajom
  • žiadať ich opravu
  • požiadať o vymazanie osobných údajov, ak už neexistuje dôvod, pre ktorý by sa mali spracovávať
  • požadovať obmedzenie ich spracovávania
  • namietať proti ich spracovávaniu
  • za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov, ak osobné údaje boli spracované na základe súhlasu dotknutej osoby
  • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky